KYRKOR I SVERIGE.  

SVENSKA KYRKAN. 
Svenska kyrkan har sina rötter från 1500-talet då man i samband med reformationen blev en självständig kyrka. Det var en utbrytning ur den katolska kyrkan. Det var då man började predika på folkets språk och inte som tidigare latin. Kraven på människornas prestationer tonades ned och man betonade istället tron på Guds nåd. 1951 skiljdes Svenska kyrkan ifrån staten genom den s.k. religionsfrihetslagen. 
År 2000 upplöstes de tidigare lagstiftade relationerna mellan stat och kyrka. Inga kyrkliga organ är längre statliga eller kommunala myndigheter. Man definierar sig idag som ett evangeliskt-lutherskt trossamfund. Svenska kyrkan främsta företrädare är Ärkebiskop Antje Jackelén. 

Det finns en rad så kallade Frikyrkor. De är indelade enligt nedanstående.  

EFS - EVANGELISKA FOSTERLANDSSTIFTELSEN. 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen bildades som en gren utifrån Svenska Kyrkan. 

SVENSKA ALLIANSMISSIONEN. 
Svenska Alliansmissionen är en av landets äldsta kyrkor. Man räknar sitt ursprung till 1856 och har idag 13.500 medlemmar. 

EFK-EVANGELISKA FRIKYRKAN. 
Inom Evangeliska Frikyrkan finns ca 34 500 medlemmar och drygt 300 församlingar. Man har sina rötter i den baptistiska traditionen. 

FRÄLSNINGSARMÉN. 
Frälsningsarmén grundades av William och Caroline Both 1865 i London. De sökte upp marginaliserade människor i Londons utkanter och gav dem soppa och bröd. Frälsningsarmén vill bekämpa sociala orättvisor och fattigdom. De har namnet Frälsningsarmén utifrån att de vill bekämpa kriget mot ondskan genom att Jesus Kristus vann seger genom den försoningsakt som ägde rum när han blev korstfäst på Golgata för att sedan uppstå. Rörelsen kom till Sverige genom en ung kvinna Hanna Quchterlonly. Hon började predika i Värnamo. 

PINGSTRÖRELSEN.
Pingströrelsens grundare heter Lewi Pethrus. Det var i början av 1900-talet. Man började predika om att man kunde ta emot hjälparen Den Helige Ande. Man sa att man blev andedöpt. Efterhand grundades partiet Kristdemokraterna, en radiostation IBRA-radio, dagstidningen Dagen och veckotidningen Evangeli Härold, en bank - Samspar, ett socialt humanitärt arbete som kallas för LP-stiftelsen. Man grundade även ett TV produktionsbolag - TV-inter. Riksföreningen Pingst bildades 2001 och består av 306 medlemsförsamlingar och representerar 82 049 medlemmar. Dess nuvarande ledare heter Daniel Alm. 

NEW LIFE.
Det är en kyrka som vänder sig till en internationell publik med människor ifrån 40 - 50 nationer. Man är en frikyrka och kommer ur en baptistisk tradition. Gudstjänsterna är på engelska. De tolkas till svenska. Man arbetar utifrån gemenskapstanken och att människor ska känna sig sedda. Därför bjuder man in till att dricka kaffe runt bordet samtidigt som man har en Gudstjänst. 

VINEYARD. 
De tillhör en internationell församlingsrörelse med rötter ur olika frikykogrenar. 

LIVETS ORD. 
Livets ord startades av dess tidigare pastor och grundare Ulf Ekman. Det är en församling som till en början var känd för s.k. framgångsteologi. Den delen av förkunnelsen har tonats ned. Man har förgreningar över hela världen.

HILLSONG.
Hillsong Church Stockholm är en del av en internationell församling som grundades i Australien av pastorerna Brian och Bobby Houston. Det pastorspar som har grundat den svenska församlingen heter Andreas och Lina Nielsen. De har Gudstjänster genom att bl.a. hyra nöjespalats. Man har förgreningar i flera länder och har ett omfattande mediaarbete med TV-sändningar i många länder. 

EQUMENIAKYRKAN. 
Equmeniakyrkan är Sveriges yngsta kyrkosamfund. De har 720 församlingar, 63 000 medlemmar och bildades 2011 genom en sammanslagning av Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige. 

Man arbetar i omkring 30 länder. Det är både ett arbete där man startar och stöder församlingar men också ett arbete där man ger stöd till människor i nöd och långsiktigt biståndsarbete.  

HISTORIA.

Sverige är ett kristet land. Det inleddes genom att Benediktinmunken Ansgar kom på en missionsresa till handelsstaden Birka 829-830. Det var under Vikingatiden (ca 800-1000 talet). Kristendomen ersatte efterhand den fornnordiska religionen som innebar dyrkan av diverse naturgudar som gudinnan Freja och gudarna Tor och Oden. Den nya religionen (Kristendomen) spreds först till samhällen som fungerade som handelscentrum. Det var på grund av vikingarnas framfart som frankernas kejsare Ludvig den Fromme sände ut honom. Man önskade göra de hedniska nordborna fredligare. 

Man har under många år utgått ifrån att kristendomen fick sitt fäste i Sverige på 1100 talet men arkeologerna Maria Vretemark och Tony Axelsson visar i ett TV-program arkeologiska fynd ifrån Varnhem som tyder på att man har haft kristna gravplatser redan på 900-talet. Man har även funnit att där finns inte samma spår av Vikingarna som på andra områden och man tolkar det som att de har tagit till sig den kristna läran.

Sverige var till en början katolskt men Martin Luther som studerade juridik upptäckte i samband med att han blev munk och därmed studerade Bibeln, saker som han protesterade emot i den katolska läran. Det ledde till protester och därav fick vi namnet protestanter. Sverige blev ett protestantiskt land på 1500-talet och vi fick läsa Bibeln på vårt eget språk. 
 

SVERIGIES KRISTNA RÅD har 27 medlemskyrkor och två obeservatörer och fördelas på fyra kyrkofamiljer. Följande kyrkor ingår i SKR. 

Lutherska kyrkor:
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan. 
Lettiska evangeliska kyrkan. 
Svenska kyrkan med EFS. 
Ungerska protestantiska kyrkan. 

Frikyrkor: 
Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Equmeniakyrkan 
Pingst - Fria församlingar i samverkan.
Svenska Alliansmissionen 
Vienyard Norden
Adventistsamfundet (Observatör)
Trosrörelsen (Observatör)
 

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD är en internationell kyrkofamilj med över 580 miljoner medlemmar. Rådet har 345 medlemmar från 110 länder. GENERALFÖRSAMLINGEN samlades 2013 och drog upp riktlinjerna för de kommande åren.

EVANGELISKA VÄRLDSALLIANSEN representerar 400 miljoner kristna. 

SVENSKA EVANGELISKA ALLIANSEN är en växande allians av enskilda församlingar, samfund och organisationer som tror ber och arbetar för ett förvandlat Sverige.  

Ortodoxa och Österländska kyrkor. 
Armeniska apostoliska kyrkan.
Bulgariska ortodoxa kyrkan.
Eritreanska ortodoxa Tewahedo kyrkan. 
Etiopiska ortodoxa kyrkan. 
Finska ortodoxa kyrkan. 
Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia. 
Grekisk ortodoxa metropolitdömet. 
Koptiska ortodoxa kyrkan. 
Makedoniska ortodoxa kyrkan.
Ryska ortodoxa kyrkan.
(Kristi förklaringsförsamling.)
Ryska ortodoxa kyrkan.
(Moskvapatriarkatet i Sverige.)
Serbiska ortodoxa kyrkan
S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrkan. 
Syrisk-ortodoxa kyrkan. 
Österns assyriska kyrka. (Österländsk kyrka)
Österns gamla kyrka (Österländsk kyrka).